ઔદ્યોગિક બેરોજગારી એટલે શું?

ઔદ્યોગિક બેરોજગારી એટલે શું?

પ્રશ્ન .
ઔદ્યોગિક બેરોજગારી એટલે શું?
ઉત્તર:
ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે વીજળી કાપ, વિદેશી માલની આયાત, કાચા માલની અછત, ટેક્નોલૉજીમાં ફેરફાર વગેરે કારણોસર વસ્તુનું ઉત્પાદન ઘટે કે વસ્તુની માંગ ઘટે તો વ્યક્તિને ટૂંકા કે લાંબા સમય માટે કામ વિનાના થવું પડતું હોય, તો તેવી સ્થિતિને “ઔદ્યોગિક બેરોજગારી’ કહે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *