ગરીબી નિવારણ કાર્યક્રમ અન્વયે “કૃષિક્ષેત્રે” તથા “ગ્રામોદયથી ભારતઉદય’ કાર્યક્રમ હેઠળ સરકારે લીધેલાં પગલાંઓની વિગતે ચર્ચા કરો.

ગરીબી નિવારણ કાર્યક્રમ અન્વયે “કૃષિક્ષેત્રે” તથા “ગ્રામોદયથી ભારતઉદય’ કાર્યક્રમ હેઠળ સરકારે લીધેલાં પગલાંઓની વિગતે ચર્ચા કરો.

પ્રશ્ન .
ગરીબી નિવારણ કાર્યક્રમ અન્વયે “કૃષિક્ષેત્રે” તથા “ગ્રામોદયથી ભારતઉદય’ કાર્યક્રમ હેઠળ સરકારે લીધેલાં પગલાંઓની વિગતે ચર્ચા કરો.
ઉત્તર:
ગરીબી નિવારણ કાર્યક્રમ અન્વયે ભારત સરકારે “કૃષિક્ષેત્રે અમલમાં મૂકેલી યોજનાઓ નીચે પ્રમાણે છે:

  • પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજનાઃ ઉત્તર માટે જુઓ પ્રશ્ન ના પેટાપ્રશ્ન (4)ના મુદ્દા 1નો (i).
  • પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજનાઃ ઉત્તર માટે જુઓ પ્રશ્ન ના પેટાપ્રશ્ન (4)ના મુદ્દા 1નો (ii).
  • રાષ્ટ્રીય પેયજળ કાર્યક્રમઃ ઉત્તર માટે જુઓ પ્રશ્ન ના પેટાપ્રશ્ન (4)ના મુદ્દા નો (ii).
  • ઇ-નામ્ યોજનાઃ ઉત્તર માટે જુઓ પ્રશ્ન ના પેટાપ્રશ્ન (4)ના મુદ્દા નો (iv).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *