સમજાવોઃ સાપેક્ષ ગરીબી અને નિરપેક્ષ ગરીબી

સમજાવોઃ સાપેક્ષ ગરીબી અને નિરપેક્ષ ગરીબી

પ્રશ્ન .
સમજાવોઃ સાપેક્ષ ગરીબી અને નિરપેક્ષ ગરીબી
ઉત્તરઃ
સાપેક્ષ ગરીબી સાપેક્ષ ગરીબી એટલે સમાજના બીજા વર્ગોની તુલનામાં અમુક એક વર્ગની ગરીબ હોવાની સ્થિતિ. ગરીબીના આ ખ્યાલમાં સમાજના ભિન્ન ભિન્ન વર્ગો વચ્ચે થયેલ આવકની વહેંચણીનું સ્વરૂપ અને તેમની જીવનશૈલીની આવકની તુલના અભિપ્રેત હોવાથી આવી ગરીબીને “સાપેક્ષ (તુલનાત્મક) ગરીબી’ કહે છે.

નિરપેક્ષ ગરીબી અનાજ, કઠોળ, દૂધ, શાકભાજી, કપડાં, રહેઠાણ જેવી તદ્દન પ્રાથમિક જીવનજરૂરિયાતો લઘુતમ બજારભાવે પણ પ્રાપ્ત કરી શકવાની ન્યૂનતમ આવક ન ધરાવતા હોય તેમની ગરીબીને “નિરપેક્ષ ગરીબી’ કહે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *